ජුනි මස 8 වන දා සිට මාතලේ, නුවරඑළිය, කෑගල්ල, ත්‍රිකුණාමලය, හම්බන්තොට, බදුල්ල, අනුරාධපුර, පුත්තලම, අම්පාර, මඩකළපුව, මොණරාගල, පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාව එන්නත්කරණයට

එන්නත්කරණ වැඩසටහන තවත් දිස්ත්‍රික්ක 12 ක ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබේ.

ඒ අනුව සයිනොෆාම් එන්නත ජුනි මස 8 වන දා සිට මාතලේ, නුවරඑළිය, කෑගල්ල, ත්‍රිකුණාමලය, හම්බන්තොට, බදුල්ල, අනුරාධපුර, පුත්තලම, අම්පාර, මඩකළපුව, මොණරාගල, පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කවල ජනතාවට ලබාදීමට නියමිතය.

එන්නත්කරණ සිදු කිරීමේදී අවුරුදු 60 ට වැඩි පුද්ගලයින්ට, ගර්භනී මවුවරුන්ට සහ රජයේ සේවකයන්ට ප්‍රමුඛතාවය ලබාදෙන ලෙස ජනාධිපතිවරයා උපදෙස් ලබාදී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *