ජාතික ණය කළමනාකරණ ආයතනය පිහිටුවීමට කැබිනට් අනුමැතිය

ජාතික ණය කළමනාකරණ ආයතනයක් පිහිටුවීමට අමාත්‍ය මණ්ඩලය මේ සතියේ අනුමැතිය ලබා දී ඇත.

2022 පරිපූරක අයවැය මගින් ආයතනික ප්‍රතිසංස්කරණවල කොටසක් ලෙස රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණ ආයතනයක් නිර්මාණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය අවධාරණය කර ඇත. ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදලේ (IMF) ණය පහසුකමේ රාමුව තුළ පවා ණය කළමනාකරණය සහ විනිවිදභාවය ඉහළ නැංවීම ප්‍රමුඛතාවයක් ලෙස හඳුනාගෙන ඇත.

මෙම යෝජිත රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණ ආයතනය පිහිටුවීම සඳහා ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල සහ ලෝක බැංකුව තාක්ෂණික සහාය ලබා දී ඇති බව රජය පවසයි.

ණය කළමනාකරණය ප්‍රතිසංස්කරණය කිරීමේ සැලැස්ම, ණය කළමනාකරණය සඳහා ආයතනික ව්‍යුහය සහ නීතිමය රාමුව මේ අදියරේදී සකස් කර ඇත.

එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස, රාජ්‍ය ණය කළමනාකරණ පනත සකස් කිරීමට නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකයාට උපදෙස් දෙන ලෙස වැඩබලන මුදල්, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා විසින් ඉදිරිපත් කරන ලද යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *