ජාතික ඉන්ධන QR අවසර පත්‍ර පද්ධතිය සම්බන්ධව සියලුම වාහන භාවිතා කරන්නන් සඳහා දැනුම්දීමක්…

1. ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍ර QR පද්ධතිය අගෝස්තු 1 වනදා සිට දිවයින පුරා ක්‍රියාත්මක වේ. අවසන් ඉලක්කම් අංක තහඩු පද්ධතිය, ටෝකන සහ ක්‍රියාත්මක වූ අනෙකුත් පද්ධති වලංගු නොවන අතර QR පද්ධතිය සහ කෝටාව යොදනු ලැබේ.

2. QR පද්ධතියට අනුගත වූ ඉන්ධන පිරවුම්හල් සඳහා ඉන්ධන බෙදා හැරීමට ප්‍රමුඛත්වය දෙනු ලැබේ. ඉන්ධන පිරවුම්හල් වෙත බෙදා හරින ලද තොගවලින් QR භාවිතා කරන්නන් සංඛ්යාව පරීක්ෂා කිරීම සඳහා පද්ධතිය නිරීක්ෂණය කරනු ලැබේ.

3. චැසි අංකය සමඟ ලියාපදිංචි වීමට නොහැකි වාහන භාවිත කරන්නන්ට හෙට සිට ආදායම් බලපත්‍ර අංකය සමඟ ලියාපදිංචි විය හැකිය.

4. සියලුම ත්‍රිරෝද රථ අදාළ පොලිස් ස්ථානයේ ලියාපදිංචි වන ලෙසත් ඔවුන්ට ළඟම ඇති ඉන්ධන පිරවුම්හල නම් කරන ලෙසත් ඉල්ලා සිටින්න.

5. ජනක යන්ත්‍ර, උද්‍යාන උපකරණ, යන්ත්‍රෝපකරණ සහ ඉන්ධන අවශ්‍ය අනෙකුත් උපකරණ භාවිතා කරන්නන්ට අවශ්‍ය ඉන්ධන වර්ගය, සතිපතා ඉන්ධන අවශ්‍යතාවය සහ ඉන්ධන පිරවුම්හල තේරීම සමඟ අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල ලියාපදිංචි වන ලෙස ඉල්ලා සිටින්න.

6. වාහන කිහිපයක් ඇති ව්‍යාපාරවලට ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි අංකය සමඟ සියලුම වාහන ලියාපදිංචි කළ හැක.

7. පොදු ප්‍රවාහනයට ප්‍රමුඛත්වයක් දෙනු ලැබේ. බස් රථ සඳහා ඉන්ධන කෝටාව CTB ඩිපෝවලින් වෙන් කරනු ලබන්නේ මාර්ග බලපත්‍රය සහ සේවයේ පවතින කි.මී. ගණන අනුව තීරණය කරන කෝටාව අනුව ය.

8. බලධාරීන් විසින් සත්‍යාපනය කරන ලද පාසල් සේවා වාහන, කාර්යාල ප්‍රවාහන වාහන, කර්මාන්ත, සංචාරක අංශය, ගිලන් රථ සහ අනෙකුත් අත්‍යවශ්‍ය සේවා සඳහා ඩීසල් ඉන්ධන අවශ්‍යතා සඳහා CTB ඩිපෝ පහසුකම් සපයයි.

9. සියලුම ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල ගිලන්රථ සඳහා ප්‍රමුඛතාවයක් ලබා දීම සහ ඔවුන්ගේ වාහනවලට ඉන්ධන පිරවීම සඳහා ඔවුන් විසින් ඉල්ලා සිටින ඉන්ධන ප්‍රමාණය ලබා දීම.

10. එක් එක් පොලිස් වසමේ තෝරාගත් ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලින් පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුවට වෙන් කරන ලද කෝටාවක් ලබා දී ඒ අනුව දැනුම් දෙනු ලැබේ.

11. මහජනතාවට 0742123123 අංකයට නීතිවිරෝධී ඉන්ධන තොග හෝ විකුණුම් කටයුතු පිළිබඳ ඡායාරූප හෝ වීඩියෝ සාක්ෂි WhatsApp හරහා යැවීමට හැකි වනු ඇත.

12. සඳුදා දිනයේදීම ඉන්ධන පිරවුම්හල්වල තදබදයෙන් වළකින ලෙස මහජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටින්න, දිවයින පුරා පිහිටි ඉන්ධන පිරවුම්හල්වලින් වෙන් කරන ලද කෝටාව ලබා ගැනීමට මුළු සතියම තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *