ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍රය යාවත්කාලීන වෙයි.

වාහන කිහිපයක් ඇති ව්‍යාපාරවලට ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා දැන් ඔවුන්ගේ සියලුම වාහන ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි අංකය සමඟ ලියාපදිංචි කළ හැකිය.

යන්ත්‍රෝපකරණ සඳහා ඉන්ධන අවශ්‍යතා ඔවුන්ගේ සතිපතා අවශ්‍යතා සමඟ අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල ලියාපදිංචි කළ යුතුය.

ඉන්ධන පිරවුම්හල් 481ක්, තෙල් සංස්ථාවට අයත් 409ක් සහ ලංකා IOC සමාගමට 72ක් ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍රය බලාත්මක කර ඇත.

බලශක්ති අමාත්‍යාංශයට අනුව ඊයේ (27) රාත්‍රී 8.30 වන විට මිලියන 4.25 ක පිරිසක් අවසර පත්‍රය සඳහා ලියාපදිංචි වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *