ජල පෝෂක ප්‍රදේශවල ප්‍රමාණවත් වර්ෂාපතනයක් නෑ- වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව

දිවයිනේ නිරිතදිග ප්‍රදේශවලට මෑතකාලීන වර්ෂාපතනයක් පැවතියද, අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවල වර්ෂාපතනයේ සැලකිය යුතු වැඩි වීමක් දක්නට නොලැබීමෙන් සමස්ත ජල පෝෂක තත්ත්වය දරුණු ලෙස පවතින බවත්, ජලාශවල ජල මට්ටම 26%ක් පමණක් බවත්, වාරිමාර්ග (ජල විද්‍යා) අධ්‍යක්ෂ එස්.පී.සී.සුගීෂ්වර අනතුරු අඟවයි.

දිගින් දිගටම පවතින හිඟය හමුවේ කෘෂිකාර්මික අවශ්‍යතා සඳහා උල්පත් ජල මූලාශ්‍ර සංරක්ෂණය කරන ලෙස ඔහු මෙම ප්‍රදේශවල පදිංචිකරුවන්ගෙන් ඉල්ලා සිටී. නිරිතදිග සහ මධ්‍යම පළාත්වල පසුගිය දින අට තුළ වර්ෂාපතනය වැඩිවීමක් දක්නට ලැබෙන අතර, එය ඇතැම් ප්‍රදේශවල සුළු ගංවතුර තත්ත්වයන්ට මඟ පාදන අතර, පුළුල් සැලකිල්ලක් වන්නේ ජල පෝෂක කලාපවල ජල හිඟය පවතී.

බස්නාහිර පළාතේ මෙන්ම දකුණු පළාතේ, මධ්‍යම පළාතේ සහ සබරගමුව පළාතේ ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවල වර්ෂාපතනය ඉහළ යාම හේතුවෙන් ඇතැම් ප්‍රදේශවලට සුළු ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති වී තිබේ. ජල පෝෂක ප්‍රදේශවල ඉහළ යන ජල මට්ටමට ප්‍රතිචාරයක් ලෙස කුකුළේ ගඟ ජල විදුලි බලාගාරයේ වාන් දොරටු විවෘත කර තත්පරයට ඝන මීටර් 80 බැගින් ජලය මුදා හැර තිබේ.

මෙම මුදා හැරීම හේතුවෙන් බුලත්සිංහල පහත් බිම් ගංවතුරින් යටවී බුලත්සිංහල-මෝල්කාව මාර්ගයට සහ කුඩාගඟ අසල විවිධ අතුරු මාර්ගවලට බලපෑම් එල්ල විය. තවද, නිල්වලා සහ ගිං ගඟේ ජල මට්ටම ඉහළ යාම හේතුවෙන් පහත් බිම්වල අතිරේක ගංවතුර තත්ත්වයක් ඇති විය.

කළුගඟ, නිල්වලා ගඟ, ගිං ගඟ, බෙන්තර ගඟ සහ අත්තනගලු ඔය ආශ්‍රිත ප්‍රදේශවලට ඉදිරියේදී සැලකිය යුතු වර්ෂාපතනයක් ඇති වුවහොත් පහත් බිම්වල ගංවතුර තර්ජන වඩාත් ප්‍රබල විය හැකි බව සුගීෂ්වර අනතුරු අඟවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *