ජනාධිපතිවරණය, පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය ලබන වසරේ පැවැත්වෙනවා: ජනපති පාර්ලිමේන්තුවට කියයි

ජනාධිපතිවරණය සහ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය යන දෙකම ලබන වසරේ පැවැත්වෙන බව ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඊයේ ප්‍රකාශ කළේය.

පළාත් සභා සහ පළාත් පාලන මැතිවරණය 2025 දී පැවැත්විය හැකි බව ඔහු පාර්ලිමේන්තුවේදී පැවසීය.

“මම කිසිම මැතිවරණයක් කල් දමන්නේ නැහැ,” ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *