ජනවාරි සිට විදේශ ගමන් බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමෙහි ප්‍රධාන වෙනසක්…

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ තොරතුරු තාක්ෂණ පාලක චම්පික රාමවික්‍රම පවසා ඇත්තේ 2023 ජනවාරි මාසයේ සිට විදේශ ගමන් බලපත්‍ර අන්තර්ජාලය හරහා නිකුත් කිරීම සඳහා අයදුම්පත් භාර ගැනීම ආරම්භ කරන බවයි.

මෙම නව මාර්ගගත අයදුම් කිරීමේ ක්‍රමය සමඟ, අයදුම්කරුට ඇඟිලි සලකුණු වැනි ජෛවමිතික අවශ්‍යතා සම්පූර්ණ කිරීමට පමණක් දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිය යුතු බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

මේ සඳහා සෑම දිස්ත්‍රික්කයකින්ම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල 50 බැගින් තෝරාගෙන සෑම දිස්ත්‍රික්කයකම කවුන්ටර 50 බැගින් ස්ථාපිත කිරීමට දෙපාර්තමේන්තුව තීරණය කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *