ජනපති හදිසියේ කොළඹ ජාතික රෝහලට

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා මේ වන විට කොළඹ ජාතික රෝහලේ හදිසි නිරීක්ෂණ චාරිකාවක නිරතව සිටින බව වාර්තා වෙයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *