ඡන්ද හිමි නාමලේඛන තොරතුරු ලබා ගැනීම මැතිවරණ කොමිසමේ වෙබ් අඩවියෙන්

Share this Article

ලබන වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේදී පදිංචිය සනාථ කිරීම සඳහා අයදුම්පත සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතු ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයේ වසර පහක ලියාපදිංචිය සම්බන්ධ තොරතුරු ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරිගෙන් හෝ මැතිවරණ කොමිසමේ වෙබ් අඩවියට පිවිස ලබාගත හැකි බව මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කරයි.

http://www.elections.gov.lk යන මැතිවරණ කොමිසමේ වෙඩ් අඩවියට පිවිස “ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය” ලෙස සඳහන් කොටසට ඇතුළු වී එහි සඳහන් කොටස් සම්පූර්ණ කර ඡන්දහිමි ලියාපදිංචි තොරතුරු ලබා ගන්නා ලෙසත් මැතිවරණ කොමිසම ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි. එහිදී ඡන්ද හිමි ලියාපදිංචි විස්තර අවශ්‍ය පුද්ගලයා සිදු කළ යුතු වන්නේ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය සහ දිස්ත්‍රික්කය අදාළ කොටුවල සටහන් කිරීම පමණක් බවත් මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කරයි.

ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයේ තොරතුරු ලබා ගැනීමට මෙයට පෙරත් ග්‍රාමනිලධාරී මගින් පහසුකම් සපයා තිබුණු බවද කොමිසම සඳහන් කරයි. එහෙත් බොහෝ අය දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලවලට පැමිණීමේ ප්‍රවණතාවක් පැවැති බවද කොමිසම සඳහන් කරයි. කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලවලට ජනතාව රැස්වීම අවම කිරීම සඳහා ඡන්ද නාමලේඛනයේ පැරැණි තොරතුරු වෙබ් අඩවියට ඇතුළු කිරීමට පියවර ගත් බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කරයි.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.