ඡන්ද හිමි නාමලේඛන තොරතුරු ලබා ගැනීම මැතිවරණ කොමිසමේ වෙබ් අඩවියෙන්

ලබන වසරේ පළමු ශ්‍රේණියට සිසුන් ඇතුළත් කිරීමේදී පදිංචිය සනාථ කිරීම සඳහා අයදුම්පත සමඟ ඉදිරිපත් කළ යුතු ඡන්ද හිමි නාමලේඛනයේ වසර පහක ලියාපදිංචිය සම්බන්ධ තොරතුරු ප්‍රදේශයේ ග්‍රාම නිලධාරිගෙන් හෝ මැතිවරණ කොමිසමේ වෙබ් අඩවියට පිවිස ලබාගත හැකි බව මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කරයි.

http://www.elections.gov.lk යන මැතිවරණ කොමිසමේ වෙඩ් අඩවියට පිවිස “ඡන්ද හිමි නාමලේඛනය” ලෙස සඳහන් කොටසට ඇතුළු වී එහි සඳහන් කොටස් සම්පූර්ණ කර ඡන්දහිමි ලියාපදිංචි තොරතුරු ලබා ගන්නා ලෙසත් මැතිවරණ කොමිසම ජනතාවගෙන් ඉල්ලා සිටියි. එහිදී ඡන්ද හිමි ලියාපදිංචි විස්තර අවශ්‍ය පුද්ගලයා සිදු කළ යුතු වන්නේ ජාතික හැදුනුම්පත් අංකය සහ දිස්ත්‍රික්කය අදාළ කොටුවල සටහන් කිරීම පමණක් බවත් මැතිවරණ කොමිසම සඳහන් කරයි.

ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයේ තොරතුරු ලබා ගැනීමට මෙයට පෙරත් ග්‍රාමනිලධාරී මගින් පහසුකම් සපයා තිබුණු බවද කොමිසම සඳහන් කරයි. එහෙත් බොහෝ අය දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලවලට පැමිණීමේ ප්‍රවණතාවක් පැවැති බවද කොමිසම සඳහන් කරයි. කොවිඩ් 19 වසංගත තත්ත්වය හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික් මැතිවරණ කාර්යාලවලට ජනතාව රැස්වීම අවම කිරීම සඳහා ඡන්ද නාමලේඛනයේ පැරැණි තොරතුරු වෙබ් අඩවියට ඇතුළු කිරීමට පියවර ගත් බව මැතිවරණ කොමිසමේ සභාපති මහින්ද දේශප්‍රිය මහතා සඳහන් කරයි.

255 Comments

    1. Htt.www.elections.gov.lk

     1. 936773320v

     2. 755221791v
      Galle

     3. 810026049

     4. ajantharathnayaka421@gmail .com

    2. 2015 ඡන්ද හිමි නාම ලේකනය ලබා ගැනීමට

     1. චන්ද හිමි නාම ලෙකනය 2016/2020 මාතලේ දිස්ත්‍රික්කය

     2. Nuwaraaliya

     3. 701223292v

     4. Galle,milidduwa

     5. 878462971

     6. 917982066v.Kaluthra

     7. ඵම.ඵස

     8. 803203040V,කඩුවෙල

     9. Jayasinghe aràchchilage dona gricilda hemali

     1. 935802318v
      ශානිකා ගයනි
      වැලිකැටිය.
      මතුගම

     2. 912630889 v

     3. School admission

     4. 808650614v

     5. 862301412v

    3. Kohomada ganne nama lekana

     1. 27/14 higgolla

     1. පි කේ සිරිල් සෝමවිර

     1. 802551070v
      D.M.P.Suranga
      බස්නාහිර පලාත
      මහර

     1. 2018සිට2022,දක්වා චන්ද නාමලෙකන තොරතුරු

    4. 2018සිට2022දක්ව

    1. Chanda himi nama lekanaya 5 years

     1. 917982066v. Kaluthra

     2. 2018 – 2022 chandahimi namalekanaya thorathuru labaganima sadaha

  1. Chanda himi namalekanaya

   1. 2018- 2022 දක්වා චන්ද හිමි නාම ලේඛන

     1. kegalla tistikkaya kekirigoda wasama

  2. Chanda himi namalekanaya 2017-2021 labaganimata

   1. වසර 5ක නාමලේඛනය

    1. 755221791v
     Galle

     1. ජන්ද හිමි නාමලේඛනයට අපගේ නම් වලට අමතරව වෙනත් අයකුගේ නමක් ඇතුළත් කර ඇත.එය ඉවත් කර ගත යුතුයි

     1. 2020සිට2024දක්වා ජන්ද නාම ලේඛන යේ අන්ක සොයා ගන්න

    2. 833364
     421v

     1. 03 බාවා පෙදෙස බොරැල්ල
      2000 / 2001චන්ද ලෑස්තු

     1. 35/2Wakunagoda patumaga bope Galle

  3. වසර 5 ක ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනය ලබා ගැනීම

   1. Wasar5 chandahimi namalekana labaganima

   2. WASARA 5 KA CHANDA NAMALEKANAYE NAMA LABA GANIMA

  4. wasara.5 Chnqa namlekanaya labaganom

    1. Please send me my ගෘහ මූලික අංකය

     1. Aurudu5 chanda namalekana vistara ma ona.

     2. Aurudu5 chanda namalekana anka vistara ma ona.mage putha palaweni sreniyata atulat kirima sadaha

  5. කොට්ඨාසය haa කොට්ඨාස අංකය

  6. 2001 paduwasnuwara west ayath 1326 kahatawila wasama jandahimi mama lekanaya

  7. පලමු වසරට ලමුන් ඇතුලත් කීරීම සදහ වසර 05 ක ඡන්ද නාමලේඛන තොරතුරැ අවශ්‍යයී

  8. chanda lekala visthara

   1. පලමු වසරට ළමුන් ඇතුලත් කිරිිම සදහා වසර 5ක ඡන්ද නාමලේකන තොරතුරැ අවශ්‍යයි

  9. පලමු වසරට ලමුන් ඇතුලත් කීරීම සදහ වසර 05 ක ඡන්ද නාමලේඛන තොරතුරැ අවශ්‍යයී
   K.D.Gayan
   0728909094

   1. පලමු වසරට ලමුන් ඇතුලත් කීරීම සදහ වසර 05 ක ඡන්ද නාමලේඛන තොරතුරැ අවශ්‍යයී
    K.D.Gayan
    0728909094
    ID number 853532576V

    1. පළමු වසරට ලමුන් ඇතුලත් කිරීම සඳහා වසර 05 ක ඡන්ද හිමි නාමලේඛන තොරතුරු අවශ්‍යයයි.

     1. Palamu wasaratha lamun atulath Kirima sadhaha wasara 5 chanda namalekan torture a ashame

   2. 782040227v

  10. පලමුවසරට ලමුන් ඇතුලත් කරගැනිමට අවු:05චන්ද නාමලෙඛන්‍ය අවස්‍යයි 2018 ඉදන්

  11. Chanda namalekanaye තොරතුරු ලබා denna
   H.m.s sewwandi
   1465
   Pahala koswaththa

 1. චන්ද නාම ලේඛන තොරතුරු ලබාගැනීම

  1. Indika gunawardana
   Anuradhapura
   862684583V

  2. චන්ද හිමි නාම ලේකන 2015 .2021 දක්වා අනුරාධපුර දිස්ත්‍රක්කය

  3. T ranjan dharsana suwaris b2f6 fayalan raod dehiwala

  4. R Bරන්බංඩාර අන්දරවැවැ
   අන්දරවැවැ
   දෙබද්ද පිටිය රැපහා

  5. G.P.Champika Suraweera 96Aබ්‍රහම්මන දලුව ඉලිප්පදෙනිය හාලාවතා

   1. School admission

  6. 91746175 v rathnapura

  7. 935802318v
   ශානිකා ගයනි
   වැලිකැටිය.
   මතුගම

   1. 930413143v

  8. 890103090v badulla

  9. 199483503954
   ගුණතිලක

  10. Babaragahakanda alawatuwala

   1. Babaragahakanda alawatuwala 855883759v

   2. Wasara 5ka chandanama lekanaya

 2. 842573163v
  D. D. දනුෂ්ක දේවප්‍රිය

  1. 842573203v.
   කොළබ

   1. 1 shreniyata lamun athulath kirima

  2. 2016 සිට 2020 දක්වා තොරතුරු

   1. 297012203292

  3. 782040227v

 3. 842573203v.
  කොළබ දිස්ත්‍රික්කය

  1. 2016 2021 dakwa thoraturu mathara disthirkkaya pitabeddara prdeshiyalekam karyalaya

   1. 822952631 v යන හැදිනුම්පත් අංකය දරන පුද්ගලයා නමින්, බී එම් ඒ නුවන් සංජීව ලියාපදිංචි චන්දය හිමි ලිපිනය

 4. 842673203v.
  කොළබ දිස්ත්‍රික්කය
  875321307v.
  කොළබ දිස්ත්‍රික්කය

  1. 2015 /2020 ජන්ද හිමි නාමලේකනයේ තොරතුරු ලබා දෙන්න

     1. කෑගල්ල රම්බුක්කන කොට්ටසය හිරිවඩුන්න වසම

  1. 1වසරට ළමයි ඇතුල්කකරන්න තොරතුරු ලබා දෙන්න

   1. පලමු වස්ෂරෙ ලමුන් ඇතුලත්කරන්න තොරතුරු ලබා ගන්න

    1. වැලිපැන්න බටහිර 793

    1. පලමු වසරට ලමුන් ඇථුලත් කිරීම සදහා ඡන්ද හිමි නාම ලේඛණය අවශයයි..

   2. Mata id number eka hoya ganna ona

   3. Mata id number eka hoya ganna ona
    Hambantotata

 5. 730822960v
  Sidambarampillei Raahulan
  No- 90, Colony Raoad”
  Manampitiya.

  How to find my voter list serial Number 2020

 6. කොහොමද ගන්නේ එරර් එකක් එනවානේ

  1. ගෘහ අංකය ගන්න බැරිද?

   1. මාතලේ
    780133100v
    H,u, G ,රිය සිංහ

 7. Karunarathna
  Lahiru
  Heeloya
  Bandarawela

 8. Htt.www.elections.gov.lk

  1. Jandahimi.namalakanaya.labaganimata

  1. ජන්ද හිමි නාම ලේඛන

 9. 197908800307
  Kuruneegala

  1. Chanda himi nama lekanaye ලියාපදිංචි 2016 to 2021

   1. ජන්හිමි නාමලේකනය 2020 , 68 මැටිවල ග්‍රාම සේවක වසම

   2. 892941963

    1. පලමු වසරට ලමුන් ඇථුලත් කිරීම සදහා ඡන්ද හිමි නාම ලේඛණය අවශයයි..

 10. චන්ද හිමි නාමලේඛනය ලබා ගැනීම

 11. 2015 /2020 ජන්ද හිමි නාමලේකනයේ තොරතුරු ලබා දෙන්න

 12. 2015/2021. චන්ද හිමි නාම ලේ කන තොරතුරු අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

  830653520වි

  1. 2016 ජන්ද හිමි නාමලේඛනය ලබාදෙන්න දිගාමඩුල්ල

 13. 2015/2021. චන්ද හිමි නාම ලේ කන තොරතුරු අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කය

  830653520වි
  එස් එස් සමන් කුමාර

 14. චන්ද හිමි නාම​ලේකන ​තොරතුරැ 2015-2021

 15. kohomada information ganne. Pennanne ne ne

 16. 937931204 v 2015/2020 චන්ද හිමි ලේකනයේ තොරතුරු බෙලිඅත්ත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාලය

  1. K

 17. 2020 රත්නනුර දිස්තික්කයේ දඹවින්න වසම චන්දහිමි නාම ලේඛනය

 18. චන්ද හිමි නාම ලේකණය ලබා ගත යුතුව ඇත. මෙය ලබා ගත හැක්කේ කෙසේද?
  955522986V
  පුත්තලම් දිස්ත්‍රික්කය
  දකුණු වයික්කාල.

 19. 2017 /2021 චන්ද නාම ලේඛනය දකුණු දොර ලියද්ද

 20. 2017 /2021.චන්ද නාම ලේඛනය දකුණු දොර ලියද්ද තොරතුරු ලබා දෙන්න

 21. H M සම්පත් නලින්ද සිසිර කුමාර
  198628002462

 22. H M සම්පත් නලින්ද සිසිර කුමාර
  198628002462

 23. School applycetion H.M.sampath nalinda.198628002462

 24. Denata liyapadinchiya kohedey thahauru kara denna

 25. ඡන්ද හිමි නාම ලේඛනයේ තොරතුරු ලබා ගැනීම

  1. චන්ද හිමී නාම ලේකනය 2017 2021

  2. Kalawana delgoda batahira

  3. තැපල් චාන්ද පිරවීමට අවසි විස්තර

 26. වසර 5ක චන්ද හිමි නාමලේඛනය තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා

  1. 845321787v wariyapola 1250 kithulwahara

   1. Wasara 5 Chanda himi mama lekanaye thorathuru laba ganima sadaha

    1. Wasara 5chanda himi mama lekanaye thorathuru laba ganima sadaha

 27. 2016 -2020 chandahimi namalekanaya labs denna

 28. 2017-2020 ඡන්ද නාම ලෙඛනය ලබා දෙන්න
  Senarath DissanayakalageDhanushka Nadeeshani Dissanayaka

 29. 2017-2021 දක්වා ජන්ද හිමි නාමලේඛනය

  1. 2017-2021 දක්වා ජන්ද හිමි නාමලේඛනය

  2. Hambanthota buddiyagama batahira

 30. චන්ද හිමි නාමලේකනය

 31. Chanda himi namaleekanaya.
  Kurunagala.
  885161316 v

 32. chanda himi namakekanaya

 33. 2016 2021 dakwa thoraturu mathara disthirkkaya pitabeddara prdeshiyalekam karyalaya

 34. Kandy

 35. 198973400968

 36. 1 වසරට ළමයි සදහා නාම ලේඛන විස්තර

 37. 850562105v

 38. 1 wasarata lamai sadaha mama lekana visthara

 39. School admission details … 2017to2022

 40. 2017

 41. 198811400489 gedara ankaya labadenna

 42. කොට්ඨාශ අංකය
  නමට අයත් අනුක්‍රමික අංකය
  ඡන්ද කොට්ඨාශයේ අංකය හා අක්ෂරය

 43. අනුක්‍රමික අංකය ගැනීම

 44. E82/8

 45. තැපැල් ඡන්ද පත්‍රිකාව පිරවීමට අවශ්‍ය පලාත් පාලන ආයතනයේ නම,කොට්ඨාශ අංකය හා නම, ඡන්ද කොට්‌ඨාසයේ අංකය හා අක්ෂරය, ග්‍රාම නිලධාරී කොට්‌ඨාසයේ නම,වීදියේ හෝ ගමේ නම,මගේ නමට අයත් අනුක්‍රමික අංකය ලබා දෙන්න.

  1. J

 46. 2020,2021,2022,2023 පදිංචි නම් ලේඛන ලියාපදිංචි තොරතුරු

 47. 2018sita 2023 dakkwa chanda namalekan wisthara

 48. 03 බාවා පෙදෙස බොරැල්ල
  2000/2001

  1. 03 බාවා පෙදෙස බොරැල්ල පහත චන්ද නම ලේඛක 2000/2001 ඉක්මනට අවශ්‍ය

   1. 772663439v .j.aසුදත් කුමාර පෙරේරා

   2. 772663439v .j.aසුදත් කුමාර පෙරේරා

 49. 198129904417 2020-2024 දක්වා චන්දහිමි නාමලේකණය

 50. 198129904417 2020-2024 දක්වා චන්දහිමි නාමලේකණය ..

 51. 2019-2024 දක්වා ඡන්දහිමි නානාමලේඛණය

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *