ගෑස් සම්බන්ධ ගැටළු වාර්තා කිරීම සඳහා 1311 ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය හඳුන්වා දෙයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික LPG සපයන්නා වන Litro Gas Lanka Ltd විසින් ගෘහස්ථ LP ගෑස් සිලින්ඩර් සම්බන්ධ ඕනෑම ගැටළුවක් සාමාන්‍ය ජනතාවට වාර්තා කිරීම සඳහා ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය – 1311 හඳුන්වා දී ඇත.

රට පුරා දිගින් දිගටම සිදුවන ගෑස් අනතුරු පිළිබඳව අවධානය යොමුකර පාරිභෝගිකයන්ගේ පහසුව සඳහා මෙම ක්ෂණික ඇමතුම් අංකය ක්‍රියාත්මක කරන බව ලිට්‍රෝ ගෑස් සමාගමේ නිලධාරියෙක් පැවසීය.

LPG සපයන්නා විසින් පාරිභෝගිකයින්ට ගෑස් සිලින්ඩරයක් මිලදී ගැනීමේදී සහ භාවිතා කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ‘නිවාස ආරක්ෂණ මාර්ගෝපදේශයක්’ ද හඳුන්වා දී ඇත. Litro Home Safety Guide ගැන දැන ගැනීමට සබැඳියට පිවිසෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *