ගෑස් මිලට ගැනීමේදී වැඩි මිල ටෙන්ඩරය ගැනීමෙන් රජයට කෝටි 114ක පාඩුවක් වීම ගැන විමර්ශනය අරඹයි

අඩු මුදලකට ගෑස් සැපයීමට ඉදිරිපත් කර තිබු ටෙන්ඩරය අවලංගු කර වැඩි මිලට ගෑස් මිලදී ගැනීමෙන් රජයට රුපියල් කෝටි 114කට ආසන්න පාඩුවක් කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අල්ලස් හෝ දුෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිසම විමර්ශනයක් ආරම්භ කර ඇත.

අඩු මිලට ගෑස් සැපයීමට සියෑම් ගෑස් ටේ්‍රඩින් සමාගම ඉදිරිපත් කළ ටෙන්ඩරයට ප්‍රසම්පාදන හා ඇගයීමේ කමිටුවල අනුමැති හිමිව තිබියදී එම ටෙන්ඩරය අවලංගු කර වැඩි මිලට ඕමාන් ටේ්‍රඩින් සමාගමෙන් ගෑස් මිලදී ගැනීමෙන් දුෂණය නමැති වරද කර ඇතැයි පවසමින් ඒ සම්බන්ධයෙනන් විමර්ශනයක් කරන්නැයි ඉල්ලමින් ‘අල්ලස දූෂණය හා නාස්තියට එරෙහි පුරවැසි බළය සංවිධානය සහ සිවිල් සංවිධාන එකතුමුතුව’ සංවිධානයේ සභාපති කාමන්ත තුෂාර මහතා කළ පැමිණීල්ලකට අනුව අල්ලස් කොමිසම මෙම විමර්ශනය ආරම්භ කර ඇත.

අල්ලස් කොමිසමේ දුෂණ විමර්ශන අංශයේ ස්ථානාධිපති ප්‍රධාන පොලිස් පරීක්‍ෂක එම්.ඊ. අබේසිංහ මහතා කළ කැඳවීමකට අනුව අල්ලස් කොමිසමේ පෙනී සිටි කාමන්ත තුෂාර මහතා රජයට රුපියල් කෝටි 114කට ආසන්න පාඩුවක් කිරීමේ සිද්ධියට අදාළ විශේෂ විගණන වාර්තාද අල්ලස් කොමිසමට ඉදිරිපත් කරමින් සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් සවිස්තරාත්මක ප්‍රකාශයක් දුන්නේය.

අඩු මුදලකට ගෑස් සැපයීමට ඉදිරිපත් කර තිබු ටෙන්ඩරය අවලංගු කර වැඩි මිලට ගෑස් මිලදී ගෙන ඇත්තේ කැබිනට් මණ්ඩලයේද අනුමැතිය ලබාගෙන බවත් 2022 වර්ෂයේ මාස 07ක කාලයක් තුළ මෙලෙස වැඩි මිලට ගෑස් මිලදී ගැනීමෙන් රජයට රුපියල් කෝටි 114කට ආසන්න පාඩුවක් කර ඇති බවත් කාමන්ත තුෂාර මහතා කොමිසමට පෙන්වා දී ඇත.

එල්.පී. ගෑස් මිලදී ගැනීම සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමේදී එල්.පී. ගෑස් මෙට්්‍රක් ටොන් එකක් ඇමරිකානු ඩොලර් 96කට සැපයීමට සියෑම් ගෑස් ටේ්‍රඩින් සමාගම ඉදිරිපත් කළ ටෙන්ඩරය අවංලගු කර එල්.පී. ගෑස් මෙට්්‍රක් ටොන් එකක් ඇමරිකානු ඩොලර් 118.23කට සැපයීමට සියෑම් ගෑස් ටේ්‍රඩින් සමාගම ඉදිරිපත් කළ ටෙන්ඩරය යටතේ 2022 වර්ෂයේ මාස 07ක් පුරා එල්.පී. ගෑස් මෙට්්‍රක් ටොන් 147.83ක් මිලදී ගැනීමෙන් රජයට මෙම පාඩුව කර ඇතැයිද විගණන වාර්තාව මඟින් පෙන්වා දී ඇත.

එම විගණන වාර්තාද ඉදිරිපත් කරමින් කාමන්ත තුෂාර මහතා කොමිසමට හෙළි කළ තොරතුරු මත අල්ලස් කොමිසම ඉදිරි විමර්ශන කරන බව කොමිසමේ ප්‍රකාශයකු සඳහන් කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *