ගෑස් බෙදා හැරීම සම්බන්දයෙන් ජනාධිපති කාර්යාලයෙන් නිවේදනයක්

LP ගෑස් ටැංකි සඳහා ගෙවීම් සිදු කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ජනාධිපති කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රාථමික ගෑස් සැපයුම්කරුවන් වන ලිට්‍රෝ ගෑස් ලංකා සහ ලාෆ්ස් ගෑස් තොග නොමැතිකම හේතුවෙන් මෙහෙයුම් අත්හිටුවා තිබුණි.

“ගෙවීම් අවසන් කර ඇති බැවින් ගෘහස්ථ LP ගෑස් ගොඩබෑම සහ බෙදා හැරීම බ්‍රහස්පතින්දා ආරම්භ වන බව” ජනාධිපති කාර්යාලය නිවේදනය කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *