කෝලි-ගම්බීර් සංවාදයේ පිටපත් ඉන්දීය මාධ්‍ය නිකුත් කරයි.

ගෞතම් ගාම්භීර්: Kya bol raha hain bol’ (ඔබ මොනවද කිව්වේ’)

විරාත් කෝලි: මේන් ආප්කෝ කුච් බොලා හායි නාහින්, ආප් ක්‍යොන් ගුස් රහින් හෝ. (මම ඔබට කිසිවක් නොකියා ඔබ අතරට එන්නේ ඇයි).

Gautam Gambhir: Tune agar mere player ko bola hai, matlab tune meri family ko gaali diya hai. (ඔබ මගේ ක්‍රීඩකයා අපයෝජනය කළ අතර එය මගේ පවුල අපයෝජනය කිරීම වැනිය).

විරාත් කෝලි: Toh aap apne family ko sambhal ke rakhiye. (එවිට ඔබ ඔබේ පවුල පාලනය කර ගැනීම වඩා හොඳය).

ගෞතම් ගාම්භීර්: Toh ab tu mujhe sikhayega.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *