කොහුවෙල හරහා ගමන් කරන්නන්ට පොලිසියෙන් විශේෂ දැනුම්දීමක්

කොහුවල ගුවන් පාලමේ ඉදිකිරීම් කටයුතු හේතුවෙන් විකල්ප මාර්ග භාවිත කරන ලෙස ශ්‍රී ලංකා පොලිසිය රියදුරන්ට දැනුම් දී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *