කොරෝනා වැළදී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කරගත හැකි රජයේ රෝහල් නාමාවලිය

කොරෝනා වෛරසය වැළදී ඇත්දැයි පරීක්ෂා කර ගැනීමට හැකි රජයේ ආයතන පිළිඹද සෞඛ්‍ය හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශය දැනුම් දෙනවා. එමෙන්ම කිසිදු පුද්ගලික රෝහලකට කොරෝනා වෛරස් පරීක්ෂාවක් සිදුකළ නොහැකි බවට රජය නියෝගයක්ද පනවා තිබේ. පරීක්ෂණ කරගත හැකි එම ආයතන නාමාවලිය පහතින් දක්වා ඇත.

ජාතික බෝනොවන රෝග විද්‍යායතනය
ජාතික රෝහල – කොළඹ
රිජ්වේ ආර්යා රෝහල – කොළඹ
ද සොයිසා කාන්තා රෝහල – කොළඹ
මූලික රෝහල – මුල්ලේරියාව
උතුරු කොළඹ ශික්ෂණ රෝහල – රාගම
දිස්ත්‍රික් මූලික රෝහල – මීගමුව
දිස්ත්‍රික් මූලික රෝහල – ගම්පහ
ජාතික රෝහල – මහනුවර
ශික්ෂණ රෝහල – කරාපිටිය
දිස්ත්‍රික් මූලික රෝහල – හම්බන්තොට
ශික්ෂණ රෝහල – යාපනය
ශික්ෂණ රෝහල – මඩකලපුව
ශික්ෂණ රෝහල – අනුරාධපුර
පලාත් මූලික රෝහල – කුරුණෑගල
පලාත් මූලික රෝහල – බදුල්ල
ශික්ෂණ රෝහල – රත්නපුර

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *