කොරියාවේ ලෝක බාලදක්ෂ ජම්බෝරි භූමියෙන් ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂයින් ඉවත් කෙරේ

කොරියානු ජනරජයේ පැවැත්වෙන 25 වැනි ලෝක බාලදක්ෂ ජම්බෝරියට සහභාගී වන ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ කණ්ඩායම අගෝස්තු 9 වන දින අගභාගයේදී කොරියානු ජනරජයට බලපෑමට නියමිත ඛානුන් සුළි කුණාටුව හේතුවෙන් අගෝස්තු 8 වන දින Saemangeum Jamboree අඩවියෙන් ආරක්ෂිතව ඉවත් කරන ලදී.

දකුණු කොරියාවේ ශ්‍රී ලංකා තානාපති කාර්යාලය පැවසුවේ මෙම කණ්ඩායම සෝල් නගරයට නුදුරින් පිහිටි චියෝනාන් හි ඩැංකුක් විශ්ව විද්‍යාලය වෙත මාරු කර ඇති බවයි.

ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂයින් ඔවුන්ගේ නව නවාතැනට ආරක්ෂිතව ළඟා වී ඇති අතර හොඳ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් පසුවන අතර ඔවුන් ඔවුන්ගේ නව ස්ථානයේ යම් යම් ක්‍රියාකාරකම් සහ වැඩසටහන් දිගටම කරගෙන යනු ඇත.

ජම්බෝරියට සහභාගී වන සියලුම ශ්‍රී ලාංකික බාලදක්ෂයින්ගේ අඛණ්ඩ ආරක්ෂාව සහ සුබසාධනය සහතික කිරීම සඳහා තානාපති කාර්යාලය ශ්‍රී ලංකා බාලදක්ෂ කණ්ඩායමේ කළමනාකාරිත්වය මෙන්ම අදාළ දකුණු කොරියානු බලධාරීන් සමඟ සමීපව සම්බන්ධ වෙමින් සිටින බව එහි වැඩිදුරටත් සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *