කැබිනට් මණ්ඩලය ලබන සතියේ දිවුරුම් දෙයි.

රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් ද පත් කිරීමට නියමිතයි

  • කැබිනට් මණ්ඩලය 30ක් සහ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු 40ක් පත් කෙරේ
  • විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු තමන්ගේ පුද්ගල හැකියාවන් අනුව ආණ්ඩුවට එකතු වෙනවා

කැබිනට් හා රාජ්‍ය අමාත්‍යවරු ලබන සතියේ දිවුරුම් දීමට නියමිත බව තතු දත් ආරංචි මාර්ග පවසයි. ඒ අනුව කැබිනට් අමාත්‍යවරුන් 30 දෙනෙකු පත් කිරීමට නියමිත බව තතු දත් ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. දැනට අමාත්‍ය ධූර දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් දරන බොහෝ අමාත්‍යවරුන්ට අමාත්‍ය මණ්ඩලයට අලුතින් එන අයගේ නවාතැන් ගැනීම සඳහා ඉන් එකක් අහිමි වනු ඇත.

පක්ෂවල තරාතිරම නොබලා විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු තමන්ගේ පුද්ගල හැකියාවන් අනුව ආණ්ඩුවට එකතු වෙනවා. රාජ්‍ය අමාත්‍යවරුන් 40 දෙනෙකු පමණ පත් කිරීමට නියමිත බව එම ආරංචි මාර්ග සඳහන් කරයි. නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය පත් වූ පසු නව රජය විසින් විවිධ රාජ්‍ය ආයතනවල ප්‍රධානීන් වෙනස් කිරීමට අපේක්ෂා කෙරේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published.