කල් ඉකුත්වූ රියැදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාලය දීර්ඝ කිරීමට පියවර

Share this Article

සැප්තැම්බර් 30 වනදායින් කල් ඉකුත් විමට නියමිතව තිබු රියැදුරු බලපත්‍රවල වලංගු කාල සීමාව දෙසැම්බර් 31 වනදා දක්වා දීර්ඝ කර තිබේ. ප්‍රවාහණ අමාත්‍ය ගාමිණි ලොකුගේ මහතා විසින් මෝටර් වාහන පණත යටතේ නිකුත් කරන ලද ගැසට් නිවේදනයක මේ බව දැක්වේ.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.