‘කංජිපානි ඉම්රාන්’ ඇප මත නිදහස් කරයි.

පාතාල නායක කංජිපානි ඉම්රාන් ඇප මත මුදා හැරීමට කොළඹ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය අද නියෝග කළා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *