ඔන්ලයින් පනත ටිරාන්ට ගැසට් කරයි

මාර්ගගත ක්‍රමවල සුරක්ෂිතතාවය පිළිබඳ පනත (ඔන්ලයින් පනත) ටිරාන් අලස් මහතා අමාත්‍ය ධුරය දරන මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතට පත්කර තිබේ.

එම පනත මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේ විෂය පථයට ඇතුළත් කරමින් ජනාධිපති ලේකම් සමන් ඒකනායක මහතා අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනයක් ඊයේ (7) නිකුත් කළේය.

පරිසර අමාත්‍ය ධුරය ජනාධිපතිවරයා භාරයේ තැබිය යුතු බවට නිශ්චය කර ඇති බව සඳහන් කරමින් ජනාධිපති ලේකම්වරයා තවත් ගැසට් නිවේදනයක්  නිකුත් කර තිබුණි.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *