එළඹෙන අප්‍රේල් 12 වන සඳුදා රජයේ නිවාඩු දිනයක් බවට පත් කෙරේ.

අප්‍රේල් 12වන සඳුදා රජයේ විශේෂ නිවාඩු දිනයක් ලෙස ප්‍රකාශයට පත්කර තිබේ. රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යාංශ ලේකම්වරයා විසින් අද පස්වරුවේ මේ බව නිවේදනය කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.