එන්නත්කරණයේ ප්‍රගතිය

ගත වූ දිනය තුළ පුද්ගලයින් 72,293 දෙනෙකු සඳහා කොවිඩ් මර්දන එන්නත ලබාදී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *