උසස් පෙල ප්‍රතිඵල නිකුත්වන දිනය ගැන අධ්‍යාපන ඇමැති කියයි.

අද දින සිට දින 7ක් ඇතුලත අ.පො.ස.උසස්පෙල ප්‍රතිඵල ලබාදෙන බව අධ්‍යාපන ඇමති ජී.එල්.පීරිස් පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published.