ඉන්ධන බෙදා හැරීමට බාධා කරන ක්‍රියාකාරීන්ගේ සේවය අවසන් කිරීමට ඇමතිගෙන් නියෝග…

ඉන්ධන බෙදා හැරීමට බාධා කරන, අනෙකුත් සේවකයන්ගේ වැඩකටයුතුවලට බාධා කරන හෝ සේවක සේවිකාවන්ගේ සේවයට බාධා කරන වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාකාරිකයෙකුට හෝ සේවකයන්ට එරෙහිව අවශ්‍ය ඕනෑම නීතිමය පියවරක් සහ රැකියා අවසන් කිරීම සලකා බැලීමට අවශ්‍ය විනය පියවර ගන්නා ලෙස විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා CPC සහ CPSTL සභාපතිවරයාට උපදෙස් දී තිබේ. අත්‍යාවශ්‍ය සේවා නියෝග කඩ කරමින් ක්‍රියා කිරීම.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *