ඉන්ධන පිරවුම්හලකට ගිනි..

හසලක ප්‍රදේශයේ පිහිටි ඉන්ධන පිළිම වලට මේ වන විට ගිනි ගැනීමක් හටගෙන තිබේ

පොලීසිය සඳහන් කරන්නේ ඉන්ධන පිරවුම්හල් ගොඩනැගිල්ලක ගින්නක් හටගෙන ඇති බවත් ගින්නට හේතුව සොයා පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බවත්ය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *