ඉන්ධන අවසර පත්‍රය සඳහා නව ඉන්ධන කෝටා සීමාවන් නිකුත් කරයි.

ලියාපදිංචි පරිශීලකයින් කිහිප දෙනෙකුට අනුව ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍ර ක්‍රමය යටතේ වාහන සඳහා වෙන් කර ඇති ඉන්ධන කෝටාව ඉහළ දමා ඇත.

නව ඉන්ධන බෙදා හැරීමේ ක්‍රමය යටතේ වාහන සඳහා සතියකට ඉන්ධන කෝටාවක් බලශක්ති අමාත්‍යාංශය විසින් වෙන් කර තිබුණි.

ලියාපදිංචි පරිශීලකයින් කිහිප දෙනෙකු ඔවුන්ගේ ජාතික ඉන්ධන අවසර පත්‍ර යෙදුමේ පෙන්වන කෝටාවෙහි වැඩි වීමක් වාර්තා කර ඇත.

සතියකට ඉන්ධන කෝටාව පහත පරිදි වැඩි වී ඇති බව වාර්තා වේ.

කාර් – ලීටර් 20 යි

ත්‍රිරෝද රථ – ලීටර් 05

යතුරුපැදි – ලීටර් 04

ජාතික ඉන්ධන බලපත්‍ර ක්‍රමය අගෝස්තු පළමුවැනිදා සිට ක්‍රියාත්මක කරන බව අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා ඊයේ ප්‍රකාශ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *