ඉන්දියාවේ සිට පැමිණෙන අයට කටුනායක දොර වසයි

සිවිල් ගුවන් සේවා අධිකාරිය පවසුවේ,ඉන්දියාවේ සිට පැමිණෙන කිසිඳු පුද්ගලයෙකුට ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුළුවීම, වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි තහනම් කර ඇති බවයි.

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ උපදෙස් පරිදි එම තීරණය ගෙන තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *