ඉන්දියානු

ඉන්දියානු ආධාර යටතේ කම්කරුවන්ට නිවාස 50 ක් ඉදිකිරීම ආරම්භ වේ

ඉන්දියානු ආධාර යටතේ කම්කරු නිවාස 50 ක් ඉදි කිරිම් සදහා මුල් ගල තැබිමේ කටයුතු හැටන් වැලිඔය වත්තේ පහළ කොටසේදී අද (16) දින සිදු කරනු ලැබිය.

ප්‍රජා සවිබල ගැන්විමේ සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය ආරුමුගන් තොණ්ඩමන් මහතාගේ ආරාධනාව අනුව ශ්‍රි ලංකාවේ වැඩ බලන ඉන්දියානු කොමසාරිස් විනොත්.ජේ.ජෙකොබි හා වැවිලි කර්මාන්ත සහ කෘෂි අපනයන අමාත්‍ය වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ යන මහතුන් විසින් මෙම නව නිවාස යෝජනා ක්‍රමයේ ඉදි කිරිම් කටයුතු ආරම්භ කරනු ලැබිය.

එක් නිවසක් ඉදිකිරිම සදහා ඉන්දියානු රජයෙන් රු ලක්ෂ 10ක් ද ශ්‍රී ලංකා රජයෙන් ලක්ෂ 2 ක්ද බැගින් ලක්ෂ 12කින් එක් නිවසක් ඉදි කිරිම සදහා ප්‍රතිපාදන වෙන් කෙරේ. ඉඩමේ ප්‍රමාණය පර්චස් 7ක් වන අතර නිවසේ ප්‍රමාණය වර්ග අඩි 750කි. එක් නිවසක විසිත්ත කාමරයක්, නිදන කාමර දෙකක්, මුළුතැන්ගෙයක් හා වැසිකිලි පද්ධතියකින්ද සමන්විත වන අතර පානිය ජලය, විදුලිය සහ මං මාවත් වලින්ද සමන්විය. ඉදිකිරීම් කටයුතු අවසන් කර කම්කරු අයිතියට පත් කිරිමෙන් පසු සෑම නිවසකටම හිමිකම් ඔප්පුවක්ද ලබා දිමට නියමිතය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *