ඉඩම් හොයන්න ගිහින් රජයට රු. කෝටි 19ක පාඩුවක්

ඉඩම් කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණ පද්ධතිය (ESLM) සඳහා ඉකුත් වසර 10 ( 2014 පෙබරවාරි සිට 2024 මාර්තු 10 දක්වා)ක කාලයෙහි රුපියල් දහ නව කෝටි තිස් ලක්ෂ අසූ හය දහස්  විස්සක මුදලක් (193,086,520) වැය කොට ඇතත් පළාත් දිස්ත්‍රික් හෝ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් සමස්ත රජයේ ඉඩම් ප්‍රමාණය හා ඉන් බැහැර කර ඇති හෝ නොමැති ප්‍රමාණය නිශ්චිතව හඳුනාගෙන නොමැති බව ජූලි මස 30 වැනි දින නිකුත් කර ඇති විගණන වාර්තාවක සඳහන් වේ.

රජය සතු ඉඩම් ප්‍රමාණය කොපමණද යන්න දෙපාර්තමේන්තුව විසින් මෙතෙක් හඳුනාගෙන තිබී නොමැත. ලේඛන අනුව දැනට පවත්නා ඉඩම් ප්‍රමාණය කොපමණ ද යන්න හඳුනා ගැනීම සඳහා ඉඩම්  සම්බන්ධ තොරතුරු පවතින ආයතන මඟින් සම්බන්ධ  වෙමින් මෙකී පද්ධතියේ කටයුතු ඉටු කිරීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කර නොතිබූ බව විගණනය මඟින් අනාවරණය වෙයි. අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අනුමැතියකින් තොරව රජයේ ඉඩම් කළමනාකරණ පද්ධතිය 2016 වර්ෂයේ ජුනි මාසයේ දී ජාතික සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුවේ අනුමැතිය සහිතව ආරම්භ කර ඇත.

මෙම පද්ධතියේ නඩත්තු සේවා කටයුතු සහ වැඩි දියුණු කිරීමට පෞද්ගලික ආයතන සඳහා වසර 03 ක කාලයකට ගිවිසුම් ගත වී තිබේ. එම ගිවිසුම් අනුව වාර්තාවන රු.4,950,000ක් එම ආයතනයට ගෙවීමට නියමිතව ඇත. මෙකී ව්‍යාපෘති යෝජනාවට අනුව මේ සඳහා වැය වන මුදල රුපියල් මිලියන 119.6 ක් වේ. ව්‍යාපෘතිය වසර 05 කදී අවසන් කිරීමට නියමිත ව තිබේ. ගිවිසුම් කාලය 2022 වර්ෂයේ ජූලි මස 11 වැනි දා වන විට අවසන් වුවද ප්‍රසම්පාදන කමිටු ආවරණයට යටත්ව වර්ෂයක් සඳහා රු. 4950000ක මුදලක් ගෙවා ඇත.

මෙකී ව්‍යාපෘතියට ලබා දුන් ටැබ් පරිගණක සඳහා මාසික ඩේටා ප්‍රමාණය සීමා කර නොමැත.නියැදි විගණන පරීක්ෂණයට අනුව 2023 වර්ෂයේ මැයි සහ ජූලි මාසවලදී මාසික ඩේටා ප්‍රමාණයට වඩා ඩේටා භාවිත කරන සිම් කාඩ් පත් ප්‍රමාණය අසූවක් දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ. ඒ සඳහා වැය කර ඇති මුදල රුපියල් 827,331කි. ඉන් සිම් කාඩ් පත් 08 ක් වෙනුවෙන් රුපියල් 266,923  ක මුදලක් වැය කර තිබූ බව විගණනය මගින් අනාවරණය කර ඇත. මෙම තොරතුරු අනාවරණය වූයේ ඉඩම් කොමසාරිස් ජනරාල් දෙපාර්තමේන්තුව විසින් 2023 වර්ෂයේ දෙසැම්බර් මාසයට අදාළව නිකුත් කර ඇති කාර්ය සාධක වාර්තාවට ඇතුළත් කර ඇති විගණන වාර්තාව මගිනි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *