ඉංජිනේරු සංක්‍රමණයෙන් ලක්විජය බලාගාරයට බාධා

ලක්විජය බලාගාරයේ (LVPP) මෙහෙයුම් මෑත කාලීනව විශාල වශයෙන් සුදුසුකම් ලත් ඉංජිනේරුවන් සංක්‍රමණය වීම නිසා බාධා එල්ල වෙමින් පවතින බව අභ්‍යන්තර මූලාශ්‍ර අනතුරු අඟවා ඇති අතර රහසිගත කාන්දු වූ ලේඛනයකින් දේශීය බඳවා ගැනීම් පුහුණු කරන තුරු චීනයෙන් ඉංජිනේරුවන් සඳහා ඉල්ලීමක් පෙන්වයි.

විදුලි අංශයේ මෙහෙයුම් ඉංජිනේරුවන් 11 දෙනෙකු පසුගිය මාස අට තුළ පිටත්ව ගොස් ඇති අතර තවත් 17 දෙනෙකු සංක්‍රමණය වීමේ ක්‍රියාවලියක නිරතව සිටින බව බලධාරී අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග පවසයි. නඩත්තු ඉංජිනේරුවරුන් 4 දෙනෙකු ද ඉල්ලා අස්වී ඇති අතර තවත් 19 දෙනෙකු පිටත්ව යාමට සූදානම් වේ.

මෙහෙයුම් ඉංජිනේරුවන් අවශ්‍ය සේවක සංඛ්‍යාව 40 ට වඩා පහළට වැටී ඇති අතර, බලාගාරයේ දෛනික ක්‍රියාකාරිත්වය අභියෝගයක් වී ඇති බව ආරංචි මාර්ග සඳහන් කළේ පසුගිය මාස කිහිපය තුළ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (ලංවිම) සමඟ මෙම ගැටළු මතු වූ බවයි. .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *