ඇමරිකානු ඩොලර් භාවිතා කර ඉන්ධන මිලදී ගත හැකි සමාගම් සඳහා ලියාපදිංචි විවෘත වේ.

ලංකා ඛනිජ තෙල් නීතිගත සංස්ථාව ඇමරිකානු ඩොලර් වලින් ගෙවා ඉන්ධන මිලදී ගත හැකි පුද්ගලයින් සහ සමාගම් ලියාපදිංචි කිරීම දැන් ආරම්භ කර ඇත.

ලියාපදිංචි වීමට සබැඳිය 👇

USD Consumer Online Registration

Leave a Reply

Your email address will not be published.