ඇමති හරීන් සහ මනූෂ ඉල්ලා අස්වෙයි.

අමාත්‍යවරුන් වන හරීන් ප්‍රනාන්දු සහ මනූෂ නානායක්කාර සිය අමාත්‍ය ධුරවලින් ඉල්ලා අස්වී තිබෙනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *