සමාගම්

ඇදිරිනීතිය ඉවත් කිරීමෙන් පසු බැංකු කටයුතු පිළිඹද මහ බැංකුවෙන් නිවේදනයක්

Share this Article

හෙට දිනය තුල පොලිස් ඇදිරි නීතිය ඉවත් කෙරෙන ප්‍රදේශවල පිහිටි බලපත්‍රලාභී වාණිජ බැංකු සහ බලපත්‍රලාභි විශේෂිත බැංකු ශාඛා අවම වශයෙන් පැය 2 ක් විවෘත කර තබන ලෙස ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව අදාල බැංකුවලින් ඉල්ලීමක් කරයි.

මහජනතාවට අත්‍යවශය බැංකු සේවා සැපයීම වෙනුවෙන් මෙම කාලය තුල බැංකු විවෘතව තබන ලෙසයි මහ බැංකුව ඉල්ලා ඇත්තේ.

කෙසේවෙතත් හැකි සෑම අවස්ථාවකම ගෙවීම් ඇතුලු බැංකු කටයුතු සඳහා අන්තර්ජාල සේවා භාවිත කරන ලෙසත්, මුදල් ගැනීම සඳහා තදබදය අඩු ස්ථානවල පිහිටි ඒ ටී එම් යන්ත්‍ර භාවිත කරන ලෙසටත්, සේවා ලබා ගැනිම සහ ලබා දීමේදී සෞඛ්‍යාරක්ෂණ ක්‍රමවේද අනුගමනය කරන ලෙසත් ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව සියලුම පාර්ශව වලින් ඉල්ලා සිටී.


Share this Article

Leave a Reply

Your email address will not be published.