ආසියානු බැංකුවෙන් ඩොලර් මිලියන 100ක්

ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව ඩොලර් මිලියන 100 ක ණයක් මෙරටට අනුමත කර ඇති බව මුදල් අමාත්‍යංශය පැවසීය.

කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසායකයින්ට මූල්‍ය පහසුකම් සැපයීම සඳහා මෙම ණය මුදල ලැබුණු බව ද එම අමාත්‍යංශය වැඩි දුරටත් කීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *