අ.පො.ස උසස් පෙළ 2021 විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි.

අ.පො.ස උසස් පෙළ 2021 ප්‍රතිඵල නිකුත් වී ඇත. https://www.doenets.lk/examresults හි ප්‍රතිඵල නැරඹිය හැක

හෝ www.results.exams.gov.lk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *