අහිතකර බැක්ටීරියා හමුවූ චීන සමාගමෙන් පොහොර ගැනීම කෙරෙහි යළිත් අවධානය

කාබනික පොහොර සාම්පලවල අහිතකර බැක්ටීරියා හමුවූ චීන සමාගමෙන් යළි පොහොර සාම්පල් ලබාගන්නා බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පවසයි.

සිදුවූ වරද පිළිගත් එම සමාගම නියමිත ප්‍රමිතීන්ට අදාළව පොහොර ලබාදීමට එකඟ වූ බව අමාත්‍යවරයා සදහන් කළේය.

කෙසේවෙතත් එම සමාගමෙන් පොහොර ලබාගන්නේ නියමිත ප්‍රමිතීන්වලට අනුව සකස් කර ඇතැයි සාම්පල පරීක්‍ෂාවේදී තහවුරු වුවහොත් පමණක් බව කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ පැවසුවේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *