‘අස්වැසුම’ සහනාධාරය ගෙවීමට රාජ්‍ය බැංකු අද විවෘත කෙරේ

අද (30) රජයේ නිවාඩු දිනයක් වුවද ඇස්වැසුම සහනාධාරය ජනතාවට ලබාදීම සඳහා රාජ්‍ය බැංකු විවෘතව තබන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ආචාර්ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පැවසීය. ජනතාවගේ මුල්‍ය අවශ්‍යතා සපුරාලන පොහොය දිනයේදීත් රාජ්‍ය බැංකු විවෘතව තබන ලෙස කළ ඉල්ලීමට යහපත් ප්‍රතිචාරයක් ලැබී ඇති බවද ඔහු සඳහන් කළේය.

ඇස්වැසුම සුබසාධන ප්‍රතිලාභයේ පළමු වාරිකය සඳහා රජය විසින් රුපියල් බිලියන 5ක් දැනටමත් වෙන් කර ඇත. රාජ්‍ය බැංකු හරහා මහජනතාවට ගෙවීම් කිරීමට පහසුකම් සැලසේ. ඒ අනුව, ලංකා බැංකුව (BoC), මහජන බැංකුව සහ ප්‍රාදේශීය සංවර්ධන බැංකුව (RDB) ශාඛා අද විවෘතව තබන බව රාජ්‍ය අමාත්‍ය සියඹලාපිටිය මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *