අයිතම 10 ක ආනයන සීමා අවලංගු කරයි.

භාණ්ඩ 10ක් සඳහා පනවා තිබූ ආනයන සීමා ඉවත් කරමින් ගැසට් නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ.

මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා පැවසුවේ මුදල් අමාත්‍යවරයා සහ ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් මෙම ගැසට් නිවේදනය නිකුත් කර ඇති බවයි.

සීමා ලිහිල් කර ඇති අයිතම 10 අතර සංචාරක අංශය සඳහා බලශක්ති බීම, ගෘහ භාණ්ඩ සඳහා MDF පුවරු, ආරක්ෂක අරමුණු සඳහා CCTV සහ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශය විසින් අනුමත කරන ලද ක්‍රීඩා භාණ්ඩ ඇතුළත් වන බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

රාජ්‍ය අමාත්‍ය රංජිත් සියඹලාපිටිය මහතා සඳහන් කළේ, එම අවලංගු කිරීමේ ගැසට් නිවේදනය අද (20) සිට ක්‍රියාත්මක වන බවයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *