අමාත්‍ය බන්දුල විදුලි ත්‍රිරෝද රථ වැඩමුළුවේ නිරීක්ෂණ චාරිකාවකට එක්වෙයි.

අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා සෙනසුරාදා (13) බොරලැස්ගමුව ප්‍රදේශයේ විදුලි ත්‍රිරෝද රථ එකලස් කිරීමේ වැඩමුළුවකට ගියේය.

ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරයාගේ හැකියාව යටතේ විදුලි ත්‍රිරෝද රථ ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා මෝටර් රථ ප්‍රවාහන පනත සංශෝධනය කිරීමට පසුගියදා අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුමැතිය ලබා ගන්නා ලදී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *