අපේක්ෂිත ඉන්ධන නැව්ගත කිරීම් පිළිබඳ විස්තර නිකුත් කෙරේ.

ශ්‍රී ලංකාවට ඉදිරියේදී සිදුකිරීමට බලාපොරොත්තු වන ඉන්ධන තොග පිළිබඳව අමාත්‍ය කාංචන විජේසේකර මහතා කරුණු අනාවරණය කර තිබේ.

තහවුරු කළ නැව්ගත කිරීම්

ජූලි 8 සිට 9 දක්වා කාලය තුළ මෙට්‍රික් ටොන් 40,000 ඩීසල් නැව්ගත කිරීම
ජූලි 11 සිට 14 දක්වා කාලය තුළ මෙට්‍රික් ටොන් 40,000 ඩීසල් නැව්ගත කිරීම
ජූලි 22 සහ 23 අතර පෙට්‍රල් නැව්ගත කිරීම
පොරොත්තු නැව්ගත කිරීම්

මැලේසියාවෙන් පෙට්‍රල් මෙට්‍රික් ටොන් 50,000ක් 10 වැනිදා පමණ පැමිණිය හැකිය (තවමත් තහවුරු කර නොමැත)
15-17 දිනවල ඩීසල් මෙට්‍රික් ටොන් 40,000ක්
තවත් පෙට්‍රල් නැව්ගත කිරීම් කිහිපයක් සාකච්ඡා කෙරෙමින් පවතී

Leave a Reply

Your email address will not be published.