විදුලිය විසන්ධි කිරීමට සැලසුමක් නෑ – ලංවිම

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (CEB) දිවයින පුරා අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් සහතික කරන අතර නියමිත වේලාවට විදුලිය විසන්ධි කිරීමට කිසිදු සැලසුමක් නොමැති බව විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා පැවසීය.

පැය 24 පුරා අඛණ්ඩ විදුලි සැපයුමක් පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය අතිරේක විදුලිය ලංවිම විසින් සපයා ගන්නා බව ඔහු පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *