28 සහ 29 සඳහා දිනයන් සඳහා විදුලි කප්පාදු කාලසටහනේ සුළු වැඩිවීමක්…

PUCSL විසින් නොවැම්බර් 28 සහ 29 යන දෙදින තුළ පහත පරිදි පැය 2 යි විනාඩි 20 ක විදුලි කප්පාදුවක් අනුමත කරන ලදී.

කණ්ඩායම් ABCDEFGHIJKLPQRSTUVW – දිවා කාලයේ පැය 1 සහ රාත්‍රියේ පැය 1 විනාඩි 20.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *