2048 සංවර්ධන ඉලක්ක සපුරා ගැනීම සඳහා රජය 2024 අයවැය වෙන් කිරීමට නියමිතයි

රජයේ 2048 සංවර්ධන ඉලක්ක ජයගැනීමට දායක විය හැකි ව්‍යාපෘතිවලට ප්‍රමුඛත්වය දෙමින් 2024 වසර සඳහා අයවැය ප්‍රතිපාදන ලබාදීමට රජය තීරණය කර ඇත.

වත්මන් ආර්ථික අර්බුදයට විදේශ අරමුදල් යෙදවීමට හැකි වන තෙක් දැනට ක්‍රියාත්මක ව්‍යාපෘතිවලට ඔවුන්ගේ දායකත්වය අනුව ප්‍රමුඛත්වය දෙන බව කැබිනට් අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

2023 දෙවන කාර්තුව අවසන් වන විට රේඛීය අමාත්‍යාංශ විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ලද මහා පරිමාණ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති 202ක් මගින් ලබාගෙන ඇති ප්‍රගතිය පිළිබඳව මුදල් අමාත්‍ය, ආර්ථික ස්ථායීකරණ සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා විසින් මේ සම්බන්ධයෙන් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරන ලදී.

“ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කිරීමේ ක්‍රියාවලිය අවසන් වන තෙක් අදාළ විදේශීය අරමුදල් භාවිතා කිරීමට නොහැකි වීම සහ දේශීය අරමුදල් සීමිත ලෙස නිකුත් කිරීම හේතුවෙන් 2023 දෙවන කාර්තුව අවසන් වන විට බොහෝ ව්‍යාපෘතිවල ප්‍රගතිය බලාපොරොත්තු වූවාට වඩා අඩු මට්ටමක පවතින බව අනාවරණය විය,” අමාත්‍යවරයා ගුණවර්ධන මහතා පැවසීය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *