2024 අයවැය – ඒ ඒ අංශ වලට මුදල් වෙන්කිරීම

මෙවර අයවැය යෝජනා හරහා විවිධ යෝජනා සඳහා මුදල් වෙන්කර තිබුණේ පහත අයුරිනි

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *