2023 දී මිලියන භාගයකට වැඩි ජනතාවක් අඳුරේ

2023 වසරේ පළමු මාස 10 තුළ ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය (CEB) විදුලි සම්බන්ධතා 544,488ක් විසන්ධි කර ඇත.

විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය විසින් පසුගියදා නිකුත් කරන ලද වාර්තාවක මෙම තොරතුරු ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත.

කෙසේ වෙතත්, විදුලි බිල වැඩි කිරීම නිසා ශ්‍රී ලාංකිකයන්ගෙන් 8% කට වැඩි පිරිසක් අඳුරට ඇද වැටුණි.

ඒ අනුව 2021 වසර අවසානයේ විදුලි සම්බන්ධතා 94,201ක් ද, 2022 අවසානයේ විදුලි සම්බන්ධතා 247,250ක් ද වාර්තා වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *