2022 සඳහා ප්‍රසාද දීමනාව අත්හැරීමට ලංවිම කාර්ය මණ්ඩලය එකඟ වෙයි.

ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලයේ (CEB) අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සහ වෘත්තීය සමිති 2022 වසර සඳහා ප්‍රසාද දීමනා අත්හැරීමට එකඟ වී ඇත.

ශ්‍රී ලංකා මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ (PUCSL) සභාපති ජනක රත්නායක මහතා පැවසුවේ, මහජන උපයෝගිතා කොමිෂන් සභාවේ උපදෙස් මත මෙම එකඟතාවයට පැමිණ ඇති බවයි.

ලංවිම අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලය සහ වෘත්තීය සමිති විසින් ගෙන ඇති මෙම තීරණය නිසා ශ්‍රී ලංකාවට රුපියල් බිලියන ගණනක් ඉතිරි වන බව ඔහු වැඩිදුරටත් පැවසීය.

ලංවිම දැනට ශ්‍රී ලංකාවේ පවතින විදුලි අර්බුදයට මැදිව සිටින අතර එය පාඩු ලබන රාජ්‍ය ආයතනයක් ලෙස සැලකේ.

විදුලිබල මණ්ඩලයේ පාඩුව පියවා ගැනීම සඳහා විදුලි බිල වැඩිකිරීමේ යෝජනාව ඇතුළු ක්‍රියාමාර්ග කිහිපයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය කටයුතු කරමින් සිටී.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *