2022 පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සම්බන්ධව විස්තර නිවේදනය කරයි.

5 ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව විභාගය දෙසැම්බර් 18 වැනිදා පැවැත්වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *