2022 දෙසැම්බර් මාසයේදී මූලික උද්ධමනය 57.2% දක්වා පහතට…

2022 දෙසැම්බර් සඳහා වන සමස්ත උද්ධමන අනුපාතය 57.2% දක්වා පහත වැටී ඇති බව ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව අද වාර්තා කළේය.

2022 නොවැම්බර් මාසයේදී උද්ධමනය 61% සිට 57.2% දක්වා පහත වැටී ඇති බව දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

දෙසැම්බර් මාසයේදී ආහාර උද්ධමනය 2022 නොවැම්බර් මාසයේදී වාර්තා වූ 73.7% සිට 64.4% දක්වා පහත වැටුණි.

සම්පූර්ණ වාර්තාව : http://www.statistics.gov.lk/WebReleases/CCPI_20221230E

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *