2022 ජනවාරි සඳහා නිකුත් කරන ලද නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ

සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය විසින් 01.01.22 සිට 31.01.22 දක්වා ශ්‍රී ලංකාව තුළ අනුගමනය කළ යුතු නව සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ නිකුත් කර ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *