2022 ගෝලීය කුසගින්න දර්ශකයේ ශ්‍රී ලංකාව 64 වැනි ස්ථානයට පත්වෙයි.

2022 ගෝලීය කුසගින්න දර්ශකයේ රටවල් 121ක් අතුරින් ශ්‍රී ලංකාව 64 වැනි ස්ථානයේ සිටී.

දර්ශකයට අනුව, ලකුණු 13.6 ක් සමඟ, ශ්‍රී ලංකාවේ සාගින්න මධ්‍යස්ථ මට්ටමක පවතී.

ගෝලීය කුසගින්න දර්ශකයේ 107 වැනි ස්ථානයේ සිටින අසල්වැසි ඉන්දියාවට වඩා ශ්‍රී ලංකාව ඉදිරියෙන් සිටී.

බෙලරුසියාව දර්ශකයේ පළමු ස්ථානයේ සිටින අතර යේමනය, සෝමාලියාව, දකුණු සුඩානය සහ බුරුන්ඩි සාගින්න දර්ශකයේ අවසන් ස්ථානයට පත්ව ඇත.

ශ්‍රී ලංකාව පිළිබඳ වාර්තාව : https://www.globalhungerindex.org/sri-lanka.html

සම්පූර්ණ වාර්තාව : https://www.globalhungerindex.org/sri-lanka.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *